Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

Działalność

Cel ogólny funkcjonowania Domu.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Radośniej” w Będzinie od 01 06.2023 r. jest prowadzony przez Stowarzyszenie Lepsze Jutro na postawie umowy z Gminą Będzino.

Dom jest ośrodkiem wsparcia prowadzonym w formie placówki dziennego pobytu i skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi zwanych uczestnikami, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie przystosowania do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Dom przeznaczony jest dla 35 dorosłych osób z terenu Gminy Będzino oraz Gminy Mielno tj. osoby  z zaburzeniami psychicznymi (placówka typu A), osoby z niepełnosprawnością intelektualną (placówka typu B), osoby przejawiające inne zaburzenia czynności psychicznych (placówka typu C), zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010 r.  w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Działania będą prowadzone co najmniej 5 dni   w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej 6 godzin dziennie będą prowadzone zajęcia  z uczestnikami, a pozostały czas zostanie przeznaczony na czynności porządkowe, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnieniu opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. Uczestnicy ŚDS będą skierowani do placówki wsparcia na podstawie wydanej decyzji przez GOPS Będzino na podstawie art. 51a ust. 5  Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.

Głównym celem Domu jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym intelektualnie możliwości aktywnego i autentycznego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dającego im zadowolenie z życia, z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucia bliskich więzi z ludźmi oraz środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.

Cel ten realizowany będzie poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych oraz zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, prowadzonych między innymi  w pomieszczeniach dostosowanych do pobytu, polegających na nauce, rozwijaniu oraz podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Terapia zajęciowa z punktu widzenia potrzeb chorego będzie usprawniać fizycznie oraz psychicznie. Niezwykle ważnym czynnikiem w procesie podejmowania zadań wspierająco – aktywizujących będzie praca z rodzinami i opiekunami. Środowiskowy Dom Samopomocy będzie prowadził poradnictwo psychologiczne i socjalne dla uczestników i ich rodzin. Będzie pośredniczył w kontaktach z instytucjami tj. Urząd Gminy Będzino, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Będzino, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Urząd Pracy, Poradnia Zdrowia Psychicznego, Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON oraz będzie współpracował z Zespołem Leczenia Środowiskowego MEDiSON w ramach podpisanego porozumienia z Kierownikiem GOPS Będzino. W ramach działań wolontariatu będziemy starać się uczyć podopiecznych bezinteresownej pomocy, która może okazać się szansą na zdobycie nowych umiejętności. Wspólne robienie czegoś co ma sens będzie powodować, że będziemy mieli wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

Konstruowanie i wdrażanie indywidualnych planów wspierająco – aktywizujących będzie najważniejszym elementem prowadzenia rehabilitacji w szerokim tego słowa znaczeniu. Każde działanie zaplanowane w indywidualnym planie wspierająco – aktywizującym będzie konsultowane z zespołem terapeutycznym i poddawane weryfikacji.  W miarę możliwości, zaplanowane działania będą również omawiane z rodziną uczestnika.

Cele szczegółowe funkcjonowania Domu.

1) stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych,

2) podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

3) zapewnienie miejsca pobytu, jednego gorącego posiłku dziennie, przygotowywanego przez uczestników w ramach terapii zajęciowej,

4) wsparcie psychologiczne i terapeutyczne – wsparcie w sytuacjach kryzysowych,

5) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację,

6) integracje osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową i społeczną,

7) stymulowanie osobistego rozwoju poprzez opracowanie we współpracy z uczestnikiem Indywidualnego Planu Postępowania Wspierająco – Aktywizującego,

8) zapewnienie warunków do rozwoju samorządności uczestników,

9) umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,

10) zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia,

11) umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,

12) zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony instytucji poprzez zapewnienie rehabilitacji środowiskowej,

13) zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań,

14) organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza Środowiskowym Domem Samopomocy,

15) współpraca z rodzinami osób korzystających z działalności Domu, poradnictwo, informacja, wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych, animacja grup samopomocowych i grup wsparcia dla rodzin,

16) animowanie środowiska związane z propagowaniem i ochroną zdrowia psychicznego, 

17) współpraca ze środkami masowego przekazu w celu propagowania ochrony zdrowia psychicznego,

18) współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołem, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,

19) kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji,

Program działalności ŚDS będzie realizowany w toku ściśle zaplanowanych zajęć. Realizacja programu opiera się na planie rocznym. Każda pracownia funkcjonuje w oparciu o własny plan działań opracowany przez terapeutę odpowiedzialnego za daną pracownię. We wszystkich formach terapii uczestnik może być bacznym obserwatorem lub aktywnym uczestnikiem. Biorąc pod uwagę stopień aktywności uczestników, przedstawione formy terapii można podzielić na dwie podstawowe grupy:

– formy audytoryjne, czyli takie, w których uczestnikami są widzami, biernymi odbiorcami. Formy te mogą mieć charakter cykliczny i okazjonalny;

– formy aktywizujące, czyli takie, w których mieszańcy aktywnie uczestniczą w zajęciach terapeutycznych. Mogą one być prowadzone stale i z tą samą grupą mieszkańców albo też mieć charakter sporadyczny  i okazjonalny.

Przedmiot działalności Domu.

Przedmiotem działalności Domu jest budowanie sieci oparcia społecznego oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w środowisku przy współpracy z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym. Działania będą realizowane poprzez udzielanie wsparcia w zakresie:

1) trening funkcjonowania w życiu codziennym (trening samoobsługi, trening utrzymania higieny osobistej, trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi).

2) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów.

3) trening umiejętności komunikacyjnych.

4) trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

5) terapia zajęciowa (zajęcia w pracowni plastycznej, zajęcia w pracowni rękodzieła plastycznego oraz w pracowni dziewiarskiej, zajęcia w pracowni stolarskiej, zajęcia w pracowni kulinarnej, zajęcia w pracowni komputerowej).

3) terapia ruchowa.

4) integracja uczestników z innymi.

5) poradnictwo psychologiczne.

6) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych.

7) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

Skip to content