Stowarzyszenie "Lepsze Jutro" Dobrzyca

Aktywni +

Aktywni +

50 power banków - AKTYWNI+ w gminie Będzino

Projekt pozwala uruchomić ofertę edukacyjną adekwatną do potrzeb i oczekiwań osób pow. 60 r.ż, nastawioną na zwiększenie ich wiedzy i umiejętności. Bazuje na doświadczeniu, wiedzy seniorów, wzmacnia poczucie wartości tego, co doświadczyli, co potrafią i mogą. Uwzględnia ich potrzeby i potencjał.

Działania włączające seniorów w życie społeczne zapewnią korzyści teraz i w przyszłości dla nich samych i ich najbliższego otoczenia. Wpłyną na zwiększenie ich rozwoju osobistego, poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz zminimalizują stereotyp wszechobecnego myślenia o seniorach – jako nieudolnych i zależnych od innych członków rodziny czy instytucji społecznych.

Realizacja projektu wesprze dotychczasową działalność projektodawcy. Zdobyta dzięki realizacji zadania wiedza i kompetencje wpłyną na wzrost potencjału wnioskodawcy, w tym rozwoju osób zaangażowanych w działalność organizacji. Zdobycie tych umiejętności umożliwi podejmowanie kolejnych inicjatyw w przyszłości, skierowanych typowo na aktywizację seniorów pow. 60 r.ż z ternu Gminy Będzino i włączanie ich w życie społeczne gminy. Ponadto, aktywizacja środowiska seniorów pozwoli na realizację nowych przedsięwzięć w przyszłości. Uczestnicy projektu zyskają pewność siebie, pozyskają nowe kontakty z organizacjami pozarządowymi i osobiście zaangażują się w realizację działań projektowych ukierunkowanych na integrację seniorów i ich włączenie w życie społeczne. Wnioskodawca planuje złożyć w 2023 r. m.in. kolejne projekty w ramach Programu Społecznik i Mikrodotacje FIO na integrację i aktywizację międzypokoleniową. Zadba, by działania projektowe – zaplanowane w sposób kompleksowy, odpowiadający na potrzeby seniorów, były kontynuowane w przyszłości.

Cele projektu:

  1. wprowadzenie do gminy Będzino 1 oferty aktywizującej w długim czasie liczebną grupę seniorów wieku 60+ (50 osób, 8 miesięcy programu),
  2. umożliwienie korzystania z oferty kulturalno-sportowej 50 seniorom 60+ z gminy, niezależnie od ich statusu ekonomicznego, z zapewnieniem wsparcie w dostępności dla osób zależnych,

  3. wprowadzenie do gminy nowej oferty szkoleniowej dla 50 seniorów 60+ nastawionej na podnoszenie ich wiedzy i umiejętności, kompetencji społecznych, poziom aktywności społecznej (m.in w formie wolontariatu), umożliwiającej realizację pasji, zainteresowań, zwiększającej trwałość projektu poprzez przygotowanie przez seniorów min. 3 kolejnych projektów realizujących ww cele po zakończeniu programu „Aktywni+” oraz opracowanie strategii rozwoju gminy w Będzino w oparciu o potencjał seniorów.

    W ramach projektu przygotowano pakiet 6 szkoleń, cykl 3 spotkań „Aktywni+” z liderami lokalnymi, prezentacja własnych aktywności przez każdego z uczestników projektu, 6 wyjazdów poza gminę (do Koszalina) na wydarzenia kulturalno-sportowe, co da równy dostęp 50 seniorom do oferty kin, teatrów, filharmonii, oferty sportowej, np. basenu (będą mieli wpływ na wybór oferty).

  4. uaktywnienie (społeczne, sportowe, w obszarze realizacji swoich pasji, rozwijania talentów, wolontariatu i in) każdego z 50 uczestników projektu – projekt zakłada, że każdy senior w czasie trwania projektu będzie aktywny społecznie, co udokumentuje (przy wsparciu Stowarzyszenia – wnioskodawcy) na spotkaniach „Aktywny senior” (w formie indywidualnych wystąpień, wystawy, zbiorowych prezentacji przygotowanych przez uczestników i in. – forma dowolna). Działanie ma duży walor promocyjny dla projektu – promocji aktywnych postaw społecznych seniorów 60+ (dalsza promocja na fb – facebook.com/lepszejutro.bedzino) i edukacyjny/motywacyjny dla wszystkich jego uczestników.

  5. seniorzy 60+ nauczą się w ramach projektu tworzyć projekty społeczne (podczas warsztatów opracują wzory min. 3 kolejnych projektów obywatelskich nastawionych na aktywizację seniorów 60+ w gminie Będzino do realizacji w latach 2023/2024 i kolejnych – dla zapewnienia trwałości podejmowanych działań aktywizujących), opracują także analizę potrzeb rozwojowych seniorów 60+ w gminie oraz strategię rozwoju gminy w Będzino w oparciu o potencjał seniorów, przekażą ją wójtowi.

Projekt pozwala odpowiedzieć na istotne problemy i potrzeby najstarszych mieszkańców gminy Będzino – osób w wieku 60+. Wiedzę o nich Stowarzyszenie pozyskało z rozmów, obserwacji i opinii beneficjentów podczas wieloletniej współpracy z najstarszymi mieszkańcami gminy. Uzupełnia ją wiedza płynąca z ankiet i konsultacji społecznych oraz opracowań kolejnych planów rozwoju gminy.

Skip to content